Distribiteur van mooie merken

Algemene voorwaardenDe Algemene voorwaarden van Joow Design Brands

Algemeen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– “Joow” – Joow Design Brands, gevestigd te Schaijk;
– “wederpartij” – de wederpartij, die gebonden is aan deze algemene voorwaarden;

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1               Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten, hoe ook genaamd en voor zover niet anders is overeengekomen, waarbij Joow partij is, alsmede op de uitvoering daarvan.

1.2              Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Joow voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3              Inkoop en andere voorwaarden welke de wederpartij van toepassing verklaart verbinden niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Joow zijn aanvaard.

1.4              Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1              Alle van Joow uitgaande offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Joow is eerst gebonden nadat een van de wederpartij afkomstige aanbieding of order door Joow schriftelijk is geaccepteerd of aan deze aanbieding of order door Joow uitvoering is gegeven.

2.2            De offertes van Joow zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na datum van de offerte, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.3            De inhoud van catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes bindt Joow niet tenzij in de orderbevestiging daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.4            Afwijkend van het in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde is Joow niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Joow’s offerte en – of aanbiedingen.

2.5            De in offertes en aanbiedingen van Joow genoemde levertijden en andere door Joow genoemde termijnen zijn enkel informatief en indicatief. Het niet behalen van deze termijnen en levertijden geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

2.6            Joow kan niet aan haar offerte en – of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij had behoren te weten dat de offerte en – of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7             Offertes en aanbiedingen dienen door de wederpartij schriftelijk te worden bevestigd binnen de gestelde offerte en-of aanbiedingstermijn. Indien de wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Joow een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte en-of aanbieding als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken binden Joow pas nadat deze schriftelijk door Joow zijn bevestigd.

2.8            Bij een offerte en-of aanbieding met meerdere onderdelen is Joow niet verplicht tot levering van gedeeltes van deze offerte en-of aanbieding tegen de daarin genoemde prijs. De genoemde prijzen gelden niet automatisch voor her- of nabestellingen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1              De overeenkomst met Joow komt tot stand nadat Joow deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard of heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen binnen 5 werkdagen, na datum overeenkomst, schriftelijk heeft geprotesteerd.

3.2            Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Joow slechts indien deze door Joow schriftelijk zijn bevestigd.

3.3            Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

Artikel 4: Prijzen

4.1              De door Joow opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

4.2            De door Joow opgegeven prijzen in zowel offerte, aanbiedingen als orderbevestigingen en correspondentie zijn gebaseerd op het moment van het aanbod. Joow houdt zich het recht voor om nadien ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen vanuit de overheid, alsmede de gevolgen van koerswijzingen van valuta en wijzigingen in de grondstofprijzen, aan de wederpartij door te berekenen, zonder dat de wederpartij gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren.

4.3            Wanneer er een prijsstijging van meer dan 10% van toepassing is, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Levering

5.1              Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan het opgegeven adres van de wederpartij.

5.2            Opgave van de levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

5.3            Joow is gerechtigd te leveren in gedeelten en deze afzonderlijk te factureren.

5.4            Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding tenzij dit alvorens schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.5            De wederpartij zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de wederpartij Joow ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de wederpartij Joow alsnog een redelijke termijn heeft gegund alsnog aan haar verplichting te voldoen.

5.6            Joow behoudt zich het recht voor om bij eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen. Indien deze vooruitbetaling of zekerheid uitblijft heeft Joow het recht de levering op te schorten of te weigeren.

5.7             De wederpartij is verplicht de overeengekomen gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij de wederpartij worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld.

5.8            Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het vertrekken van informatie of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de gekochte zaken worden opgeslagen voor kosten en risico van de wederpartij. De aanvullende kosten welke hierdoor ontstaan zullen toekomen aan de wederpartij.

5.9            Vanaf het moment van levering van gekochte zaken door Joow aan de wederpartij zijn de gekochte zaken voor rekening en risico van de wederpartij.


Artikel 6: Vervoer, levertijden en risico

6.1              De wijze van transport & verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door Joow bepaald.

6.2            Specifieke wensen van de wederpartij inzake levering, transport & verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij.

6.3            Indien de wederpartij tussen 8.00 en 17.00 uur niet aanwezig is om de te leveren zaken in ontvangst te nemen, komen de vracht- en administratiekosten voor rekening van de wederpartij.

6.4            De door Joow in aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en/of contracten opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale levertermijnen.


Artikel 7: Reclamaties of klachten

7.1              De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij leverancier ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het ordernummer, heeft geprotesteerd. Hierbij dient de wederpartij het volgende na te gaan:
 
  • of de zaken zijn geleverd volgens de pakbon en orderbevestiging;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de orderbevestiging,
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

7.2             Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen acht werkdagen na ontvangst van de zaken en/of het opleveren van het werk en/of het beëindigen van de diensten, een zaterdag, een zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.
7.3             Wanneer er sprake is van niet zichtbare gebreken ten tijde van levering van gekochte zaken dient de wederpartij dit binnen 3 dagen na ontdekking, uiterlijk drie maanden na levering, schriftelijk te melden aan Joow.

7.4             Ook indien de wederpartij tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken bestaan.

7.5             Gekochte zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Joow worden geretourneerd.

7.6             Na acceptatie en levering van de gekochte zaken worden deze niet meer teruggenomen door Joow. Wanneer al, en uitsluitende schriftelijk, wordt afgeweken dienen deze gekochte zaken franco aan het adres van Joow geleverd te worden.


Artikel 8: Technische eisen

8.1              Wanneer de in Nederland geleverde gekochte zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Joow er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren gekochte zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door dit land in kwestie. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt en alle benodigde gegevens en specificaties hiervoor zijn overlegd.

8.2            Wanneer er door de wederpartij andere technische eisen worden gesteld aan de te leveren gekochte goederen en hiermee afwijken van de normaal, dienen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk te worden vermeld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1                           Joow kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Joow geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende en ondergeschikten. Joow is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van Joow en Joow tegen die schade verzekerd is. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt in gelijke mate voor schade aan zaken, die door de wederpartij ter bewerking en-of verwerking, reparatie etc. zijn aangeboden aan Joow; deze zaken worden door Joow te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij gehouden en vallen niet onder dekking aan enige verzekering van Joow.

9.2            Joow kan op geen enkele wijze door de wederpartij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Joow geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat Joow de wederpartij zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

9.3            De wederpartij vrijwaart Joow voor aanspraken van derden tegenover wie Joow zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.

9.4            De aansprakelijkheid van Joow zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de wederpartij in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag. Indien de schade voor de wederpartij groter is dan het factuurbedrag, heeft de wederpartij alleen recht op vergoeding daarvan, indien en voor zover die schade is gedekt door een door Joow afgesloten verzekering.

9.5            Joow aanvaardt nooit enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebreken in tekeningen, ontwerpen, materialen of onderdelen, die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 10: Overmacht

10.1             In geval van overmacht heeft Joow het recht en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Zonder dat Joow daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Er kan enkel aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding wanneer Joow voordeel heeft genoten van het opschorten of ontbinden van de overeenkomst. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door Joow genoten voordeel.

10.2           Onder overmacht wordt in deze verstaan elke omstandigheid waardoor de wederpartij de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Joow kan verlangen, storingen in het bedrijf cq bij leveranciers van Joow, wanprestatie van leveranciers van Joow, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van Joow, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden.

10.3           Joow is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10.4           Indien de wederpartij Joow daartoe schriftelijk aanmaant is Joow gehouden om binnen veertien dagen ten aanzien van het opschorten of ontbinden van de overeenkomst uit te spreken.


Artikel 11: Ontbinding van de overeenkomst

11.1              Een overeenkomst tussen Joow en de wederpartij kan ontbonden worden in de volgende gevallen;
- indien blijkt dat de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst niet aan zijn met Joow     overeengekomen verplichtingen zal en kan voldoen;
- indien de wederpartij niet tijdig kan voldoen, ondanks herinneringen en sommatie, aan de vooraf met Joow overeengekomen gevraagde zekerheid.

In genoemde gevallen is Joow bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Joow schadevergoeding te vorderen.

11.2             Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met Joow en de wederpartij vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De wederpartij zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij Joow schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan Joow een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

11.3             De wederpartij kan geen ontbinding vorderen op grond van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de wederpartij zelf in verzuim is.

11.4             Indien zich omstandigheden voordoen ten aanzien van onmacht waardoor uitvoering van de overeenkomst met Joow onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en-of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Joow bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1             Alle door Joow geleverde zaken blijven volledig eigendom van Joow tot het moment waarop het gehele verschuldigde bedrag voor de gekochte zaken is voldaan aan Joow.

12.2           Indien Joow in het kader van deze koopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Joow geheel heeft voldaan.

12.3           Het is de wederpartij niet toegestaan om zolang hij de in 12.1 en 12.2. omschreven tegenprestatie niet heeft verricht, op de door Joow geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de wederpartij desondanks de zaken doorlevert is de wederpartij verplicht de vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan Joow over te dragen.

Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Joow tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens Joow.

12.4           Op door Joow geleverde zaken, die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Joow zich hierbij reeds nu voor alsdan het recht voor pandrechten voor zich te laten vestigen als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Joow aan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

12.5           Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dient hij gekochte en geleverde zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling, aan Joow terug te geven. In dit geval zal Joow deze crediteren voor de dan geldende markt- en dagwaarde op dag van teruggave.

Joow is hierbij gemachtigd om haar eigendommen te doen weghalen en hierbij de gebouwen en terreinen te betreden waar deze zaken zich dan bevinden.

Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan de wederpartij, dient de wederpartij er voor zorg te dragen en maakt de wederpartij zich deswege sterk dat Joow te allen tijde die ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.

12.6           Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf.

In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is Joow gerechtigd de afgeleverde zaken, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, terug te nemen.

12.7            Wanneer derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Joow zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 13: Betaling

13.1             Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de factuur of anderszins door Joow aangegeven wijze.

13.2           Joow bedingt bij een eerste order een vooruitbetaling en kan bij alle vervolgorders vooruitbetaling bedingen.

13.3           De betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte, orderbevestiging of op de factuur vermelde betalingscondities.

13.4           Betaling bij levering van de gekochte zaken op factuur van het volledige gefactureerde bedrag dient binnen de op offerte, orderbevestiging of op de factuur betalingstermijn te geschieden middels overmaking op de bankrekening van Joow zoals aan de koper opgegeven of in contanten te worden voldaan.

13.5           In geval van een specifieke overeenkomst waarbij sprake is van speciale aanmaak en-of inkoop, worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 50% bij opdracht, 50% voor levering.

13.6           Joow hanteert de volgende betalingsvoorwaarden bij reguliere factuurbedragen van meer
dan  € 2.000,00: 50% bij opdracht en 50% 14 dagen na levering.

13.7            Indien Joow voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij, dan heeft Joow het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op verlangen van Joow tot genoegen zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Onder een aanwijzing als hierboven bedoeld is begrepen een overschrijding van de betalingstermijn door de wederpartij ter zake van de overeenkomst of ter zake andere overeenkomsten met Joow.

13.8           Het is Joow gerechtigd elke levering uit te stellen totdat de betaling is ontvangen, niet alleen van de met de levering verband houdende koopsom, doch tevens van alle nog door wederpartij verschuldigde bedragen.

13.9           Zolang de door Joow verlangde zekerheid niet is gesteld is Joow gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Indien de wederpartij weigert de verlangde zekerheid te stellen is Joow gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

13.10          De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn alsmede indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.

13.11            Indien de wederpartij de betaling niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan is de wederpartij over het openstaande bedrag rente verschuldigd. Joow berekend 1% rente per kalendermaand (of gedeelte daarvan) vanaf de factuurdatum gerekend. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

13.12          Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 14: Incasso

14.1             Het is Joow gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de wederpartij door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt.

14.2           Joow berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van € 75,-.


Artikel 15: Vertrouwelijkheid, publicaties en goedkeuringen

15.1             De wederpartij heeft de volgende verplichtingen:

– De wederpartij zal de verkregen informatie met betrekking tot de levering van Joow en hetgeen overeengekomen is tussen wederpartij en Joow als vertrouwelijk beschouwen en niet gebruiken zonder toestemming van Joow, dit is niet van toepassing op informatie die in de openbaarheid is gekomen buiten de schuld van de wederpartij.

– De wederpartij geeft derden geen toestemming of machtiging om naam, handelsmerk, logo, embleem of symbool te gebruiken waarvan Joow (intellectueel) eigenaar of licentiehouder is of die door Joow gebruikt worden op briefpapier, visitekaartjes, advertenties of ander drukwerk, tenzij voor dit gebruik eerder middels schrijven door Joow en (indien van toepassing) de licentiegever toestemming is gegeven;

– De wederpartij zal alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen verrichten om nakoming van deze verplichtingen door zijn voltallige personeel te verzekeren.

15.2           Deze voorwaarde houdt stand na het beëindigen van de overeenkomst met Joow.


Artikel 16: Diversen bepalingen

16.1             Afwijkingen van deze voorwaarden, van zowel Joow als wederpartij, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Joow schriftelijk zijn bevestigd.

16.2           Mochten er omstandigheden ontstaan waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst niet zijn uitgegaan, dat daar door de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één van de partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

16.3           Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.


Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1             Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2            De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enig toekomstige
internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten.

17.3            Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige
voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


 
-
-